01 777 86 87
Meni

Splošni pogoji poslovanja

Aktuálně v magazínu


Datum:10.12.2018

I. Splošna določila

1. Ti splošni poslovni pogoji (v nadaljevanju: »SPP«) urejajo pravice in obveznosti, ki so povezane z nakupom blaga v spletni trgovini www.astratex.si in so sestavni del kupoprodajne pogodbe med prodajalcem (upravljavcem spletne trgovine) in kupcem. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe kupec potrjuje, da se je seznanil s SPP in se z njimi strinja.

2. Ti SPP veljajo od [01.11.2018].

II. Opredelitev pojmov

E-trgovina – pomeni spletno trgovino na naslovu www.astratex.si

Prodajalec – pomeni družbo ASTRATEX, s. r. o., vpisano v poslovnem registru mestnega sodišča v Pragi, razdelek C, številka vložnega lista: 163465, s sedežem na naslovu Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Češka republika, matična številka: 25944355, ki jo zastopa Ing. Petr Vít, izvršni direktor. Prodajalec je hkrati upravljavec E-trgovine.

Kupec – pomeni potrošnika ali poslovni subjekt, ki preko E-trgovine sklene kupoprodajno pogodbo s Prodajalcem.

Potrošnik -  pomeni vsako fizično osebo, ki izven okvira svoje poklicne dejavnosti ali samostojnega opravljanja poklica sklepa pogodbo s Prodajalcem ali z njim vstopa v kakršno koli drugo pravno razmerje.

Kupoprodajna pogodba – pomeni pogodbo, sklenjeno med Prodajalcem in Kupcem preko E-trgovine, katere namen je nakup blaga.

Potrošniška pogodba – pomeni kupoprodajno pogodbo, oz. katero koli drugeo pogodbo v smislu Obligacijskega zakonika, v kateri je ena pogodbena stranka potrošnik, druga pa Prodajalec.

Blago – pomeni predmete, ki jih Prodajalec nudi za prodajo preko E-trgovine.

Kurir – pomeni pogodbenega dostavljavca, ki zagotavlja dostavo blaga od Prodajalca do Kupca.

Delovni dan – pomeni dan v koledarskem tednu, od ponedeljka do petka, razen sobot, nedelj in dni, ki so v skladu z veljavnimi predpisi opredeljeni kot državni prazniki oz. dela prosti dnevi.

Obligacijski zakonik – pomeni Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št.: 83/2001, s spremembami in dopolnitvami)

ZVPot – pomeni Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.: 20/98, s spremembami in dopolnitvami)

 

III. Postopek sklepanja Kupoprodajne pogodbe

1. Predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe (ponudba) pomeni umestitev Blaga s strani Prodajalca na strani E-trgovine, Kupoprodajna pogodba pa je sklenjena v trenutku oddaje naročila s strani Kupca s klikom na povezavo »Oddaj naročilo«.

2. Blago v E-trgovini je ustrezno označeno z imenom, praviloma je prikazano skupaj z besednim opisom, ki vsebuje podatke o uporabljenih materialih in drugih karakteristikah Blaga; če se Blago izdeluje v več velikostih in barvah, lahko Kupec izbirere ustrezno velikost in barvo, preden vloži blago v »Košarico«.

3. Kupec izbere Blago, vključno z izbiro barve, velikosti in drugih parametrov, če lahko te postavke izbira, in doda blago v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, »V košarico«, ali na gumb s simbolom košarice. V okviru postopka naročanja Blaga se Kupec lahko vrača na posamezne korake nakupa zaradi pregledovanja in morebitnih popravkov napak v naročilu.

4. Dokler Kupec ne zaključi postopka naročanja s klikom na povezavo »Oddaj naročilo« s čimer postane naročilo zavezujoče, lahko Kupec v kateri koli fazi naročanja Blaga naročanje prekliče s prekinitvijo zgoraj opisanih korakov, ki vodijo do naročila Blaga, in zapusti spletno stran, na kateri se naročanje Blaga izvaja

5. Po odpošiljanju zavezujočega naročila prejme Kupec na svoj e-naslov, ki ga je navedel v naročilu, potrditev naročila, ki bo med drugim vsebovalo številko naročila in povzetek podatkov sklenjene Kupoprodajne pogodbe, vključno s temi poslovnimi pogoji, ki bodo priloženi kot priloga k potrdilu.

6. V zvezi z naročilom Blaga lahko Prodajalec pokliče Kupca na telefonsko številko, ki jo Kupec navede pri vnosu naročila, in sicer v zadevah, povezanih z izpolnjevanjem Kupoprodajne pogodbe.

7. Kupoprodajna pogodba je lahko sklenjena v slovenskem in angleškem jeziku.

8. Kupoprodajna pogodba se sklene preko E-trgovine, torej z uporabo sredstev komunikacije na daljavo – stroški sredstev komunikacije na daljavo se ne razlikujejo od osnovne takse (v primeru spletne in telefonske povezave, v smislu pogojev ponudnika povezave, Prodajalec v zvezi s tem Kupcu ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov).

9. Naročilo Kupca se po potrditvi arhivira kot sklenjena Kupoprodajna pogodba med Kupcem in Prodajalcem za namen izpolnjevanja in evidenc ter je Kupcu na razpolago po prijavi v njegov uporabniški račun. Kupec lahko prekliče naročilo oz. prekliče svoj predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe brez kakršnih koli sankcij, vse do trenutka odpošiljanja blaga. To dejstvo mora Kupec prodajalcu sporočiti po e-pošti ali telefonu. Spreminjanje naročila in popravljanje napak je mogoče do trenutka izročitve blaga za odpremo.

 

IV. Cena

1. Cene Blaga in storitev so v E-trgovini navedene vključno z DDV in vsemi ostalimi zakonsko določenimi davki in taksami, vendar pa se stroški dostave Blaga razlikujejo odvisno od izbranega načina dostave in plačila kupnine.

2. Cena, navedena pri Blagu v trenutku izvedbe naročila, je zavezujoča cena za Prodajalca in Kupca, za namen izvedbe naročila in ne bo spremenjena niti v primeru, če Prodajalec naknadno prilagodi višino cene za Blago ali izvede akcijo z znižanjem cene Blaga.

3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene Blaga, ki je v prodajni ponudbi E-trgovine, in izvajanja reklamnih akcij z znižano ceno, vse v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.

4. Prodajalec nudi različne vrste popustov (npr. popuste za zvestobo, količinske popuste, kupone za popust ipd.). Posamezni popust ali kupon za popust se lahko uporabi samo enkrat, če ni izrecno navedeno drugače. V primeru večkratne uporabe lahko Prodajalec tak popust zavrne. Če popust ali kupon za popust Kupec uporabi v nasprotju s posebnimi pravili v zvezi s tem popustom ali kuponom za popust, lahko Prodajalec takšen popust ali kupon za popust zavrne, Kupec pa bo imel možnost opraviti naročilo brez uveljavljenega popusta ali kupona za popust. Če je vrednost darilnega bona ali kupona za popust višja od vrednosti celotnega nakupa, se razlika ne prenese na novi bon ali kupon za popust, neporabljeni znesek pa se ne povrne. Pri enem naročilu ni mogoče uporabiti več kuponov za popust.

 

V. Plačilni pogoji

1. Plačilo kupnine za Blago se izvede v evrih.

2. Kupec lahko v postopku izvajanja naročila izbira med dvema glavnima načinoma plačila kupnine za Blago:

 • Plačilo ob prevzemu: plačilo odkupnine ob prevzemu Blaga od Kurirja, v gotovini ali s kreditno kartico;
 • Predplačilo z brezgotovinskim nakazilom: takojšnje nakazilo denarja z bančnega računa Kupca ali plačilo s kreditno kartico.

3. Izbrani način plačila kupnine se lahko po izvedbi naročila spremeni samo s soglasjem Prodajalca.

 

VI. Dobavni pogoji

1. Prodajalec dostavlja Blago izključno na ozemlju Republike Slovenije.

2. Kupcu bo naročeno Blago dostavljeno po Kurirju, na naslov, ki je naveden v naročilu;

3. V primeru, da je Blago na zalogi, Prodajalec odpošlje Kupcu naročeno Blago v dveh delovnih dneh od dneva sklenitve Kupoprodajne pogodbe. Če je Kupec izbral kot način plačila predplačilo z brezgotovinskim nakazilom, se Blago odpošlje v dveh delovnih dneh od datuma prejema kupnine na bančni račun Prodajalca.

4. Predvideni dobavni rok za kupljeno Blago je 4 – 5 delovnih dni. Dobavni roki, ki so navedeni na spletni strani E-trgovine, so zgolj informativne narave in se lahko spremenijo, glede na dobavne roke Kurirja.

5. Stroške poštnine, ki jih je kupec izbral v naročilu, nosi Kupec. Ti stroški se določijo po trenutno veljavnem ceniku Prodajalca. Stroški dostave Blaga so naslednji:

 • dostava domov/na delo – s Kurirjem ob plačilu po povzetju – 4,99 EUR
 • dostava domov/na delo – s Kurirjem, ob vnaprejšnjem plačilu– 3,99 EUR.

 

VII. Odstop od Kupoprodajne pogodbe in sporazumno prenehanje Kupoprodajne pogodbe

1. Prodajalec lahko odstopi od Kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Kupcem, v primeru, da se naročeno Blago ne izdeluje oz. ne dostavlja več in tudi v primeru očitne napake pri ceni blaga (tj. očitno drugačne cene, kot je običajna za takšen tip/vrsto blaga).

2. Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če Kupec ne izvede predplačila z brezgotovinskim nakazilom v enem delovnem dnevu od datuma sklenitve Kupoprodajne pogodbe.

3. Kupec lahko kadar koli od trenutka sklenitve Kupoprodajne pogodbe do trenutka pošiljanja blaga s strani Prodajalca slednjemu predlaga sporazumno prenehanje Kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba v takšnem primeru sporazumno preneha v trenutku, ko Prodajalec sporoči Kupcu, da sprejema njegov predlog za sporazumno prenehanje Kupoprodajne pogodbe.

 

VIII. Pogoji odstopa od pogodbe s strani Kupca, ki je Potrošnik

1. Skladno z določbami 43.č ZVPot lahko Potrošnik odstopi od pogodbe brez navedbe razloga za svojo odločitev v 14 dneh od dneva prevzema Blaga oz. prevzema zadnje dostave Blaga, če je predmet nakupa več kosov Blaga ali je Blago sestavljeno iz več delov. Poleg zgoraj omenjene zakonske pravice do odstopa od pogodbe Astratex, s.r.o., potrošniku prostovoljno zagotovi garancijo za vračilo ali menjavo blaga za obdobje 45 dni od prejema blaga.

2. Postopek pri odstopu od pogodbe iz točke 1. zgoraj:

 • Najpozneje 45. dan od prevzema Blaga, oz. prevzema zadnje dostave Blaga, če je predmet nakupa več kosov Blaga ali je Blago sestavljeno iz več delov je Prodajalcu treba poslati obvestilo o odstopu od Kupoprodajne pogodbe.
 • Kupec mora blago s dobavnico poslati Prodajalcu na naslov: Packeta Int. / DPD d.o.o. 90209061, Depo Maribor, Tržaška cesta 43, 2000 Maribor, nemudoma, oz. najpozneje v 45 dneh od dneva obvestila o odstopu od Kupoprodajne pogodbe. Skladno z določbo 7. odst. 43.d člena ZVPot nosi Kupec pri odstopu od Kupoprodajne pogodbe stroške, ki so povezani z vračilom blaga. Vrnjeno blago ne sme kazati znakov uporabe, ne sme biti poškodovano in mora biti celovito (vključno z vso morebitno opremo).

3. V povezavi z odstopom Kupca od pogodbe Prodajalec vrne Kupcu nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh od odstopa od pogodbe, vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave, ki ustrezajo najcenejšemu načinu dostave Blaga, ki ga prodajalec nudi. Prodajalcu ni treba vrniti prejetih plačil Kupcu, dokler Kupec ne izroči Blaga oz. ne izkaže, da je Blago poslal Prodajalcu.

4. Če kupec odstopi od pogodbe, bomo brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje deset dni po odstopu, vrnili vsa sredstva, ki so bila zagotovljena na podlagi sprejete pogodbe. Če je kupec blago plačal s kreditno kartico, se bodo sredstva vrnila na enak način. V primeru, da se transakcija iz kakršnihkoli razlogov zavrne, bo prodajalec kupca prosil za številko računa, na katerega bo plačilo možno vrniti. Pri drugih vrstah plačil morate za vračilo prav tako navesti številko osebnega bančnega računa. Samo na ta način je vračilo mogoče. Vračilo denarja v gotovini ni mogoče, prodajalec lahko vrne gotovino kupcu le v obliki kupona. Prejeta sredstva bodo kupcu vrnjena na drugačne načine le, če se kupec strinja in s tem tudi ne bo imel dodatnih stroškov. Denarja ni mogoče vrniti na bančne račune, ki so uporabljeni za odplačevanje (za odplačila posojil, kreditov, prihrankov itd.). Za vračilo lahko vnesete le številko osebnega bančnega računa.

5. Do akcijske ugodnosti (darilo, popust ali druga ugodnost) imate pravico, če naročilo ustreza vsem pravilom trenutno veljavne akcije. Če kot kupec odstopite od kupoprodajne pogodbe, ta pravica preneha veljati. Darilo morate skupaj z blagom, ki vam ne ustreza, vrniti. Če vrnete le del kupljenega blaga in je vrednost izdelkov, ki jih boste obdržali, nižja od vrednosti, določene za pridobitev darila, morate tudi darilo vrniti. V primeru, da darila ne vrnete, ste dolžni plačati redno ceno darila.  

6. Kupec odgovarja Prodajalcu za zmanjšanje vrednosti Blaga, do katerega je prišlo zaradi ravnanja s tem Blagom v nasprotju z zahtevanim ravnanjem glede na njegov značaj in lastnosti.

 

IX. Pravice, izhajajoče iz napačne izpolnitve, garancija

1. Prodajalec zagotavlja Kupcu, da Blago ob prevzemu ne bo imelo napak. Prodajalec zlasti zagotavlja Kupcu, da Blago v času prevzema:

 • ima lastnosti, ki so jih stranki dogovorili, če takšnega dogovora ni, lastnosti, ki jih je Prodajalec ali proizvajalec opisal oz. jih je Kupec pričakoval glede na značaj Blaga in oglaševanje,
 • je primerno za namen, ki ga navaja Prodajalec ali za katerega se tovrstni predmet običajno uporablja,
 • ustreza po kakovosti oz. izvedbi pogodbenemu vzorcu ali osnutku, če je bila kakovost ali izvedba določena po pogodbenem vzorcu ali osnutku,
 • je v pripadajoči količini, meri ali masi ter
 • ustreza zahtevam pravnih predpisov.

2. Če se pojavi napaka v šestih mesecih od prevzema, velja, da je napaka obstajala že ob prevzemu.

3. Kupec lahko uveljavlja pravice zaradi napake na Blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema. Navedeno se ne nanaša:

 • na Blago, ki se prodaja po znižani ceni zaradi napake, zaradi katere je bila nižja cena dogovorjena,
 • na obrabljenost Blaga, ki je posledica običajne uporabe,
 • pri rabljenem Blagu na napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabljenosti, ki jo je Blago imelo ob prevzemu s strani Kupca, ali če to izhaja iz narave Blaga.

4. Če Blago nima lastnosti, ki so navedene v prvem odstavku tega člena SPP, lahko kupec zahteva dobavo novega Blaga brez napake, če to ni, glede na značaj napake, neprimerno, če pa se napaka nanaša samo na del predmeta, lahko kupec zahteva samo zamenjavo dela; če to ni izvedljivo, lahko odstopi od pogodbe. Če je navedena napaka nesorazmerna glede na lastnosti napake, zlasti če se lahko napaka odpravi nemudoma, ima Kupec pravico do brezplačne odprave napake.

5. Pravico do dobave novega Blaga ali zamenjave delov ima Kupec tudi v primeru popravljive napake, če ne more Blaga ustrezno uporabljati zaradi ponavljanja napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru lahko Kupec od pogodbe tudi odstopi.

6. Če Kupec ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavi pravice do dobave novega Blaga brez napak, zamenjave njegovih delov ali popravila Blaga, lahko zahteva ustrezno znižanje kupnine. Kupec je upravičen do ustreznega znižanja kupnine tudi v primeru, da mu Prodajalec ne more dobaviti novega Blaga brez napak, zamenjati dela ali Blaga popraviti, pa tudi v primeru, da Prodajalec ne zagotovi popravila v primernem roku oz. bi odprava napak potrošniku povzročila znatne težave.

7. Če je na prodajanem Blagu, njegovi embalaži, v navodilih priloženih k Blagu ali reklami, v skladu z drugimi pravnimi predpisi, naveden rok uporabe predmeta, zagotavlja Prodajalec v tem obsegu kupcu jamstvo za kakovost.

8. Garancijski rok začne teči z izročitvijo Blaga kupcu; če je bilo Blago v smislu pogodbe odposlano, teče rok s prispetjem predmeta na namembni kraj.

9. Kupec ni upravičen do garancije, če je napako po prehodu odgovornosti za napake Blaga povzročil zunanji dogodek. Navedeno ne velja, če napako povzroči Prodajalec.

10. Napake Blaga mora Kupec uveljaviti pri Prodajalcu, in sicer tako, da pošlje reklamacijski zahtevek skupaj z Blagom, na naslov: Packeta Int. / DPD d.o.o. 90209061, Depo Maribor, Tržaška cesta 43, 2000 Maribor.

11. Če Kupec uveljavlja pravice zaradi napake na Blagu, potrdi Prodajalec v pisni obliki, kdaj je Kupec pravico uveljavil, da bo popravila izvedel ter čas trajanja popravila.

 

X. Posebna določila o reševanju reklamacije kupca, ki je potrošnik

1. Prodajalec ali njegov pooblaščeni referent odloči o reklamaciji nemudoma, v zapletenih primerih pa v treh delovnih dneh. V ta rok ne šteje čas, ki je primeren glede na vrsto Blaga ali storitve za potrebno strokovno presojo napake. Reklamacija, vključno z odpravo napake, mora biti rešena nemudoma, najpozneje pa v tridesetih dneh od uveljavitve reklamacije, če se prodajalec s Potrošnikom ne dogovori za daljši rok. Po poteku tega roka ima Potrošnik enake pravice, kot jih ima pri napaki, ki je ni mogoče odpraviti.

2. Prodajalec mora Potrošniku izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je Potrošnik svojo pravico uveljavil, kaj je predmet reklamacije in kakšen način reševanja reklamacije potrošnik zahteva; izdati mora tudi potrdilo o datumu in načinu reševanja reklamacije, vključno z izvedbo popravila in njegovem trajanju oz. pisno obrazložitev zavrnitve reklamacije.

 

XI. Varstvo osebnih podatkov

1. Vsi osebni podatki Kupca, ki se Prodajalcu sporočijo, ne bodo brez soglasja Kupca posredovani tretjim osebam ali drugim subjektom, razen v primeru, da je to potrebno za izvedbo Kupoprodajne pogodbe na podlagi SPP, ter se bo z njimi ravnalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe Kupec daje Prodajalcu soglasje za obdelavo osebnih podatkov ob spodaj navedenih pogojih.

2. Osebni podatki se obdelujejo v naslednjem obsegu:

 • me in priimek,
 • datum rojstva,
 • naslov,
 • telefonska številka,
 • e-naslov,
 • naslov za dostavo,
 • številka bančnega računa,
 • spol.

3. Navedeni osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:

 • izpolnjevanje Kupoprodajne pogodbe, vodenje računa Kupca, dostavo Blaga in izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz odgovornosti za napake (morebitne reklamacije). Podatki se obdelujejo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev zastavljenih namenov.
 • v primeru podelitve soglasja (npr. podeljenega v okviru tekmovanj, trženjskih akcij in podobno) ali v primeru obdelave imena, priimka, naslova in e-naslova subjekta podatkov, če ni izraženega nestrinjanja z obdelavo za namene: trženjska uporaba, ponujanje izdelkov in pošiljanje prodajnih obvestil. V navedenem primeru se podatki obdelujejo za čas do preklica soglasja, ki je lahko izvedeno pisno na naslov prodajalca ali v okviru vsakega posameznega poslovnega obvestila po e-pošti.

4. Prodajalec kot obdelovalec osebnih podatkov je hkrati njihov upravljavec, pridobljeni osebni podatki pa bodo obdelani v varni obliki, ki preprečuje njihovo zlorabo. Osebni podatki se hranijo v varni podatkovni bazi. Osebni podatki se obdelujejo ročno (s strani lastnih zaposlenih in obdelovalcev) ter avtomatizirano (s strani lastnih zaposlenih in obdelovalcev).

5. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov se podeli za nedoločen čas. Kupec lahko podeljeno soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekliče z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na naslov: info@astratex.si ali pisno na sedež Prodajalca.

6. Kupec je upravičen dostopa do osebnih podatkov, ima pravico do njihovega popravka, dopolnitve, jih lahko blokira ter od Prodajalca zahteva pojasnila in odpravo nepravilnosti na podlagi zahtevka, ki ga pošlje elektronsko na naslov: info@astratex.si ali pisno na sedež Prodajalca. O naslednjem postopku bo Kupec obveščen pisno ali po elektronski pošti.

7. S sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe Kupec izraža svoje soglasje s pošiljanjem prodajnih sporočil na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Kupec lahko kadar koli odkloni pošiljanje prodajnih sporočil v smislu prejšnjega stavka s klikom na povezavo na koncu posameznega prodajnega sporočila ali preko elektronskega sporočila, ki ga pošlje na naslov: info@astratex.si.

8. Kupec se strinja tudi s shranjevanjem t. i. »piškotkov« v njegovi končni napravi (npr. računalniku) za namen lažjega zagotavljanja storitev informacijski družbi; kupec lahko zavrne shranjevanje »piškotkov« ali podobnih orodij v njegove končne naprave npr. tako, da zažene v svojem brskalniku funkcionalnost anonimnega pregledovanja.

 

XII. Reševanje sporov

1. Morebitne medsebojne spore med Prodajalcem in Kupcem rešujejo splošno pristojna sodišča.

2. Kupec, ki je potrošnik, ima skladno z določbo Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št.: 81/15) možnost izvensodnega reševanja potrošniškega spora s Prodajalcem iz Kupoprodajne pogodbe. Natančnejše informacije o postopku izvensodnega reševanja potrošniških sporov in seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov je na voljo na spletni strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo .

3. Postopek izvensodnega reševanja potrošniškega spora je prostovoljen in se začne izključno na zahtevo Potrošnika in samo v primeru, da reševanje spora neposredno s Prodajalcem ni bilo uspešno. Prodajalec se lahko prostovoljno odloči, ali bo v tako začetem postopku sodeloval, ali ne.

4. Potrošnik lahko začne izvensodno reševanje spora on-line preko spletne strani izbranega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ali platforme Evropske komisije na spletni strani https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

5. V času trajanja postopka izvensodne rešitve potrošniškega spora ne tečejo zastaralni roki. Če se postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov konča brez zavezujoče odločbe o rešitvi spora, se tek zastaralnih rokov nadaljuje od trenutka, ko je postopek končan brez zavezujoče odločbe o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel pred začetkom postopka izvensodnega reševanja potrošniškega spora, se všteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon. Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je predmet postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ne izteče prej kot 15 dni po koncu postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

6. Kupec lahko zaprosi za nasvet glede svojih potrošnikih pravic tudi Zvezo potrošnikov Slovenije preko ali po telefonu, na št.: 01 432 00 89, med delavnikom od 8:00 do 17:00.

 

XIII. Končna določila

Ti splošni poslovni pogoji so veljavni in učinkujejo v besedilu, ki je navedeno na spletnih straneh Prodajalca, na dan odpošiljanja elektronskega naročila s strani Kupca. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb splošnih poslovnih pogojev.

  


Newsletter

Želite biti na tekočem z novostmi?Prijavite se na newsletter in pridobite 5 €

Urejanje, odjava