01 777 86 87
Meni

Splošni pogoji Programa zvestobe Astratex Kluba

Aktuálně v magazínu


Datum:12.6.2020

I. Splošni pogoji

 1. Ti splošni pogoji poslovanja programa zvestobe kluba Astratex (v nadaljnjem besedilu "GTC") urejajo pravice in dolžnosti, ki so povezane s članstvom v programu zvestobe Astratex kluba.
 2. Namen programa zvestobe kluba Astratex je zagotoviti nadstandardne ugodnosti za vse redne stranke spletne trgovine Astratex.si, ki vsebujejo predvsem možnost pridobitve nagrad, denarnih dodatkov in drugih ugodnosti.
 3. Program zvestobe Astratex kluba je na voljo samo določenim osebam, za osebno uporabo, torej pravnim osebam, podjetjem, klubom, društvom in združenjem ta program ni na voljo.
 4. Ti GTC veljajo od 15.6.2020.


II. Opredelitev pojmov

Spletna trgovina – spletna trgovina na www.astratex.si
Program – program zvestobe Astratex klub.
Prodajalec – poslovno podjetje ASTRATEX s.r.o., vpisano v trgovski register, ki ga vodi občinsko sodišče v Pragi, oddelek C, vstavka 163465, sedež: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praga 7 , identifikacijska številka: 25944355, ki ga zastopa Ing. Petr Vít, izvršni direktor. Prodajalec je tudi upravljavec elektronske trgovine.
Zainteresirana stranka / Prosilec – vsaka stranka Prodajalca - fizična oseba, starejša od osemnajst (18 let), ali pravna oseba, ki izrazi zanimanje za članstvo v Programu.
Kupoprodajna pogodba – pogodba, sklenjena med prodajalcem in kupcem preko spletne trgovine, katere predmet je bil nakup blaga.
Blago – stvari, ki jih prodajalec ponuja v prodaji preko spletne trgovine.
Civilni zakonik – zakon št. 89/2012 Coll. Civil. Zakonik.


III. Kako postati član programa

 1. Članstvo v programu je brezplačno in nastane z registracijo preko spletne trgovine, kot je opisano spodaj.
 2. Registracija poteka tako, da vlagatelj pravilno izpolni elektronski prijavni obrazec (prijava ni mogoča brez izpolnjevanja polj, označenih kot "obvezna"). Prosilec z izpolnitvijo registracije potrdi, da so vsi podatki, ki jih je posredoval v obrazcu, resnični. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne prijavo prijavitelja v program ali prekliče njegovo članstvo v programu, če se izkaže, da so podatki, ki jih je izpolnil v poljih, označenih kot "obvezni", napačni ali neresnični.
 3. Po izpolnitvi obrazca za registracijo, ki ga vloži Prosilec, in po uspešnem preverjanju s strani Prodajalca, če so podani podatki resnični bo Prosilcu poslan potrditveno email sporočilo s povezavo za aktivacijo računa. Ko stranka vnese aktivacijsko povezavo v katerikoli spletni brskalnik, Zainteresirana stranka zaključi postopek registracije in Prodajalec mu bo omogočil dostop do njegovega osebnega računa za člane (v nadaljevanju "članski račun").
 4. Če Prosilec ne opravi registracije najkasneje v tridesetih (30) koledarskih dneh od prejetja elektronske pošte z aktivacijsko povezavo, se postopek registracije kandidata konča, podatkov o Prosilcu, ki so navedeni v prijavnem obrazcu, pa Prodajalec ne bo zadržal ali drugače obdelal - samodejno se bodo odstranile iz sistema.
 5. Prosilec oziroma član programa, se zavezuje, da bo Prodajalca obvestil o vsaki spremembi podatkov, ki so bili posredovani med registracijo, in po tej spremembi nemudoma priredil podatke o registraciji tudi na svojem članskem računu.
 6. Dostop do članskega računa poteka prek spletne trgovine, zavarovan pa mora biti z unikatnim uporabniškim imenom in geslom, ki se jih vnese ob prijavi. Prosilec oziroma član programa, je dolžan ohranjati zaupnost informacij, potrebnih za dostop do svojega članskega računa, ga varovati pred zlorabo in ne sme dovoliti uporabe svojega uporabniškega računa tretjim osebam.
 7. Prosilec oziroma član programa sprejema, da članski račun morda ne bo na voljo 24 ur, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme, ali potrebno vzdrževanje strojne in programske opreme tretjih oseb.


IV. Specifikacije programa, ugodnosti

 1. Zainteresirana stranka, ki je registrirana v programu, prejme točke v zvezi z nakupi, ki jih opravi v skladu s pogodbo o nakupu (tehtano po kupnini za kupljeno in plačano blago, po odštevanju morebitnih popustov, kupljeni darilni boni in stroškov prevoza), vedno v skladu s pogoji, določenimi za specifično blago, ki ga bo kupil pri Prodajalcu, pa tudi v povezavi s člansko stopnjo prijavitelja oziroma člana programa, ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe (v nadaljnjem besedilu “točke"). Prodajalec po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in pošiljanju blaga obvesti prosilca oziroma Člana programa o dodelitvi točk, ki jih je prosilec uporabiti za črpanje ugodnosti v programu šele po njihovi aktivaciji, ki jo prodajalec sprejme naslednji dan. Po enem dnevu poteče rok, v katerem je Zainteresirana stranka upravičena odstopiti od sklenjene Kupoprodajne pogodbe glede na to, da je bila sklenjena na daljavo. Veljavnost dodeljenih točk, če te niso uporabljene na način, določen v splošnih pogojih, je omejena na točno določeno obdobje od njihove pridobitve, ki je določeno spodaj glede na posamezne ravni članstva (po izteku jih ne bomo upoštevali). Če Prosilec oziroma član programa, uveljavlja svojo pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe , sklenjene na daljavo, se točke, dodeljene za nakup vrnjenega blaga, ne aktivirajo in Prodajalec prekliče njihovo dodelitev. Kandidati bodo po prijavi v račun prejeli točke za vsak izdelek, ki ga kupijo in obdržijo. Točke se dodajo po 45-dnevnem roku za vračilo.
 2. V primeru, da Prosilec oziroma član programa, v dogovoru s prodajalcem v skladu s pogoji, ki jih je postavil po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, zahteva vrnitev blaga in njegovo zamenjavo za drugo, so pogoji, ki veljajo na dan sklenitve prvotne kupoprodajne pogodbe, odločilni za dodelitev točk.
 3. Prosilec s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe ni upravičen do dodelitve ali aktiviranja točk s strani Prodajalca. Prodajalec je še posebej upravičen, da zavrne dodelitev ali aktiviranje točk za sklenjeno Kupoprodajno pogodbo, če Prosilec oziroma član programa ob sklenitvi ni pravilno prijavljen v Prodajalčev sistem ali če Prosilec ravna v nasprotju s sklenjeno Kupoprodajno pogodbo.
 4. Prodajalec se zavezuje, da bo po sklenitvi Kupoprodajne pogodbe obvestil Prosilca oziroma člana programa o znesku dodeljenih točk in ga vključil v ustrezno raven članstva v skladu z naslednjimi merili:
  1. Basic
   • Pogoj za vstop na to raven programa je vzpostavitev članstva v skladu z določbami III. Člena. teh pogojev.
  2. Bronze
   • Pogoj za vstop na to raven programa je vzpostavitev članstva v skladu z določbami III. Člena. teh pogojev in doseženi minimalni promet v višini 70 EUR; Prodajalec stalno ocenjuje stanje prometa in obdobje preteklih 365 koledarskih dni. Znesek pred datumom dane ocene je odločilen, ne glede na dolžino članstva prosilca programa.
  3. Silver
   • Pogoj za vstop na to raven programa je vzpostavitev članstva v skladu z določbami III. Člena. iz teh pogojev in minimalni promet v višini 180 EUR; Prodajalec stalno ocenjuje stanje prometa, odločilno pa je obdobje preteklih 365 koledarskih dni. Znesek pred datumom dane ocene je odločilen, ne glede na dolžino članstva prosilca programa
 5. Prodajalec se v primeru spremembe članstva zaradi nespoštovanja minimalnih pogojev prometa v skladu z določbami točke 4. člena GTC zavezuje, da bo Prosilcu oziroma članu programa zagotovil zajamčeno obdobje trideset (30) koledarskih dni, da izpodbije dejstvo, da ne izpolnjuje pogojev, ki jih je za določeno klasifikacijo določil Prodajalec.
 6. Prodajalec določi vrsto in višino nagrad glede na določeno stopnjo članstva v programu, v katero je vključen Prosilec oziroma član programa. Posodobljen pregled nagrad in pravil uporabe so članom programa na spletnem mestu spletne trgovine vedno na voljo, predvsem pa naslednje prednosti v različnih stopnjah članstva:
  1. Basic
   • Za vsako začetno eno (1) enoto valute, v kateri se zaračuna kupnina v skladu s Kupoprodajno pogodbo z Zainteresirano stranko - bo programski član dobil 0,05 točke
   • Točke, ki jih je Prosilec pridobil v času svoje pripadnosti tej stopnji članstva, imajo potek veljavnosti 180 koledarskih dni od njihove dodelitve.
   • V tem času bodo točke potekle in jih ne bo več mogoče uporabiti.
   • Zainteresirana stranka lahko točke uporabi kot popust do 10% vsote naročila
   • Veljavnost dodeljenih točk je 180 koledarskih dni od trenutka njihove aktivacije v skladu z določbami 1. točke tega člena Splošnega sporazuma
  2. Bronze
   • Za vsako začetno eno (1) enoto valute, v kateri se zaračuna kupnina v skladu s Kupoprodajno pogodbo z Zainteresirano stranko - bo programski član dobil 0,08 točke
   • Točke, ki jih je prijavitelj pridobil v času svoje pripadnosti tej stopnji članstva, imajo potek veljavnosti 180 koledarskih dni od njihove dodelitve, po tem času bodo točke potekle in jih ne bo več mogoče uporabiti.
   • Zainteresirana stranka lahko točke uporabi kot popust do 20% vsote naročila
   • Veljavnost dodeljenih točk je 180 koledarskih dni od trenutka njihove aktivacije v skladu z določbami 1. točke tega člena Splošnega sporazuma
  3. Silver
   • Za vsako začetno eno (1) enoto valute, v kateri se zaračuna kupnina v skladu s Kupoprodajno pogodbo z Zainteresirano stranko - bo programski član dobil 0,1 točke
   • Točke, ki jih je prijavitelj pridobil v času svoje pripadnosti tej stopnji članstva, imajo potek veljavnosti 180 koledarskih dni od njihove dodelitve, po tem času bodo točke potekle in jih ne bo več mogoče uporabiti.
   • Zainteresirana stranka lahko točke uporabi kot popust do 30%vsote naročila
   • Veljavnost dodeljenih točk je 180 koledarskih dni od trenutka njihove aktivacije v skladu z določbami 1. točke tega člena Splošnega sporazuma
 7. Podatke o trenutnem stanju na ravni članstva in o številu točk, ki jih dodeli Prodajalec, lahko Prosilecoziroma član programa, najde na svojem članskem računu.
 8. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb posameznih ugodnosti, omejitev za vstop v posamezne stopnje članstva ali pa spremembe dodeljenih točk na enoto valute.


V. Prenehanje članstva v programu

 1. Članstvo Prosilca oziroma člana programa, če ni drugače določeno, poteče:
  1. po dogovoru Prodajalca in Prosilca oziroma člana programa,
  2. ob preklicu registracije v programu, ki jo je vložil Prosilec oziroma član programa,
  3. ob enostranski prekinitvi članstva s strani Prodajalca. Prekinitev je poslana Zainteresirani stranki oziroma članu programa na elektronski poštni naslov, ki ga je navedel v registracijskem obrazcu, ob dostavi. Prodajalec ima pravico do prekinitve članstva katerega koli Prosilca v skladu z določbami tega splošnega pogoja, tudi brez navedbe razloga, zlasti v naslednjih primerih:
   • če Prosilecoziroma član programa ob registraciji posreduje napačne ali neresnične podatke,
   • če Prosilec oziroma član programa, zlorabi ugodnosti, ki mu jih je zagotovil prodajalec,
   • če se prijavitelj oziroma član programa, večkrat registrira v program, zlasti zaradi večkratnega pridobivanja programskih ugodnosti; Prodajalec lahko v primeru ponavljajoče se registracije v programu odvzame ugodnosti, ki so že bile zagotovljene prosilcu oziroma članu programa;
   • če Prosilec oziroma član programa prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki so bile podane prodajalcu ob registraciji, ali pa če Prosilec oziroma član programa zmanjša obseg obdelave osebnih podatkov.
   • če Prosilec oziroma član programa ne uporablja programskih storitev,
   • če Prosilec oziroma član programa, stori katero koli drugo dejanje v nasprotju s pogoji.
  4. Prodajalec preneha izvajati program.
 2. Po prenehanju članstva Prosilca oziroma člana programa, bo njegov dostop do članskega računa onemogočen, vse pravice Prosilca in Prodajalca, ki izhajajo iz članstva v programu in iz teh GTC, se prenehajo brez nadomestila.


VI. Varstvo osebnih podatkov

 1. V zvezi z registracijo v programu vsak Prosilec izrecno da soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov, izpolnjenih v obrazcu za registracijo, v času njegovega članstva v programu, vendar kasneje lahko privolitev umakne. Osebni podatki se uporabljajo predvsem za namene, navedene v privolitvi kot so: tržne aktivnosti v okviru programa, ustvarjanje anket, analiz in poslovne statistike o nakupovanju in vedenju v okviru programa ter pošiljanje poslovnih sporočil in povabil na dogodke, ki jih organizira prodajalec.
 2. Prosilec oziroma član programa ima pravico kadarkoli preklicati soglasje za obdelavo osebnih podatkov, določenih v 1. točki tega člena GTC. Prodajalec ob vročitvi preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov izgubi pravico do obdelave osebnih podatkov Prosilca oziroma člana programa za namene, ki so bili določeni ob privolitvi za obdelavo osebnih podatkov. Prodajalec je ob morebitnem preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov s strani prosilca, upravičen, da še naprej obdeluje njegove osebne podatke v zvezi z izpolnjevanjem njegovih obveznosti po programa, predvsem, vendar ne izključno za (i) zagotavljanje pravilnega delovanja programa in obveznosti, ki izhajajo iz programa, (ii) varstvo pravic in zakonitih interesov Prodajalca (npr. obvezna obdelava osebnih podatkov za statistične namene, zbiranje dolgov, preprečevanje napadov itd.) in (iii) izpolnjevanje obveznosti, ki jih prodajalcu nalaga splošna zavezujoča zakonodaja, vsaj za čas trajanja članstva prosilca oziroma člana programa.
 3. Če bo Prosilec oziroma član programa preklical soglasje za obdelavo osebnih podatkov, mu Prodajalec ne bo pošiljal poslovnih sporočil ali podatkov o statusu njegovega članskega računa ali pa upravičenosti do finančnih bonusov ter upravičenosti do nagrad in drugih ugodnostih programa; V primeru zanimanja bo Zainteresirana stranka oziroma član programa poiskal te podatke sam brez nadaljnje pomoči Prodajalca (npr. s prijavo v članski račun).
 4. Če Prosilec oziroma član programa prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov ali če omeji obseg obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi danega soglasja, je Prodajalec upravičen enostransko prekiniti članstvo v programu.
 5. Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov s strani Prodajalca so na voljo tukaj: https://www.astratex.si/varstvo-osebnih-podatkov/.


VII. Končne določbe

 1. Ti splošni pogoji so veljavni, kot je navedeno na spletni strani Prodajalca. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev poslovanja.
 2. Prodajalec ima pravico, da kadarkoli enostransko prekliče program, tudi brez navedbe razlaga. Zainteresirani člani programa bodo o preklicu obveščeni po elektronski pošti, poslani na elektronski poštni naslov, ki je bil naveden v prijavnem obrazcu ter z objavo na spletni strani spletne trgovine.

Newsletter

Želite biti na tekočem z novostmi?Želite biti na tekočem z novostmi?

Urejanje, odjava